دوره 2، شماره 6، پاییز 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : محسن توفیقیان * و آزاده السادات خدایی و محمد علی نعمت الهی

چکیده :
رایانش ابری یک سیستم توزیعی و موازی شامل مجموعه ای از کامپیوترهای درون ارتباطی و واقعی است. کامپیوترها به طور دینامیکی ایجاد شده و به عنوان یکی از منابع هماهنگ براساس توافقات سطح سرویس ارائه می شوند، که با مذاکره بین سرویس دهنده و مشتری به وجود می آیند. پژوهش حاضر با هدف زمان بندی منابع در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تغییر یافته علف های هرز مهاجم تدوین گشت. از نظر طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است، زیرا در این پژوهش تمامی نظریه ها، قانون مندی ها و اصول و فنون در حل مسائل اجرایی به کار می روند و این تحقیق از نظرروش تحلیلی است. در روش مقاله از الگوريتم بهينه سازي علفهاي هرز در جهت زمانبندي وظايف در محيط ابر استفاده می شود. در روش تحقیق ابتدا به جمع آوری مقالات و مطالعه پیشینه تحقیق پرداختیم و سپس به ترتیب به مطالعه الگوریتم های بهینه سازی و زمانبندی منابع ابری، طراحی روش پیشنهادی بر اساس الگوریتم تغییر یافته علف های هرز مهاجم، پیاده سازی و شبیه سازی الگوریتم انتخاب شده در محیط نرم افزار متلب و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداختیم. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده نمودیم. نتایج حاکی از پیاده سازی وکاهش تعداد مهاجرت هادر سناریوی مه-ابر،و کاهش 5درصدی مصرف انرژی در شرایط استفاده از مه-ابرو3 درصد بهبودی در زمان Make span بوده است.

کلمات کلیدی :
رایانش ابری، الگوریتم، بهینه سازی، علف های هرز مهاجم