دوره 1، شماره 3، اسفند 1397، صفحات 0 - 0
نویسندگان : عباس صالحی *

چکیده :
این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390 تا 1394 می باشد. تعداد 140 شرکت بعنوان نمونه در نظر گرفته شده است. تعداد نمونه نیز به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انجام می گیرد. برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
ویژگی های مدیرعامل، مدیریت سود واقعی، اقلام تعهدی، عملکرد آتی، شرکت های بورسی