دوره 5، شماره 16، بهار 1401، صفحات 94 - 105
نویسندگان : سیدعلی عبداللهی اسکویی * و زهرا طهماسبی فرد و پریسا مکوندی

چکیده :
مقدمه: سرطان پروستات دومین سرطان شایع و پنجمین عامل مرگ ناشی از سرطان مردان در سال 2012 در جهان شناخته شد. از میان عوامل ژنتیکی مرتبط با سرطان پروستات، ژن های دخیل در سم زدایی و حذف متابولیت های سمی از سلول نظیر ژن های خانواده بزرگ ژنی سیتو کروم P450 نقش اساسی در بیماري زایی این سرطان ایفا کرده و از این رو به عنوان هدفی جذاب به منظور شناسایی افراد مستعد ابتلا به سرطان پروستات شناخته می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم 1056827rs واقع بر ژن CYP1B1 و ارتباط آن با سرطان پروستات در جمعیت ایرانی پرداخته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع موردی – شاهدی متشکل از 79 بیمار مبتلا به سرطان پروستات و 79 فرد سالم بعنوان گروه شاهد بود که پس از خونگیری از انها DNAی ژنومی با روش salting out استخراج گردید و ژنوتایپ افراد به کمک روش PCR_RFLPتعیین شد.اطلاعات به دست امده به کمک نرم افزار IBMSPSS_23 و ازمونهای اماری Xو رگرسیون لجستیک مورد تجزیه وتحلیل اماری قرارگرفت. نتایج: انالیز اماری نتایج نشان داد که ژنوتایپ TTبین دو گروه تفاوت معنی داری دارد[P=0.028,OR:0.439,CI:0.209-0.924] اما از نظر نسبت شانس ابتلا به سرطان نقش محافظتی داشته واحتمال ابتلا به بیماری را کاهش میدهد.ژنوتایپGGنیز رابظه معنی داری در دوگروه دارد وشانس ابتلا به بیماری را /1062برابر افزایش میدهد.0.023 , OR:2/106 ,CI:1/102-4/024) P=) اما برای ژنوتایپ هتروزیگوت اختلافی در دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری:نتایج به دست امده از این تحقیق نشان میدهد که این پلی مورفیسم در حضوراللTنقش محافظتی برای سرطان پروستات دارد واز شانس ابتلا به بیماری می کاهد درحالیکه حضور الل G خطر ابتلا را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی :
سرطان پروستات، CYP1B1 ،پلی مورفیسم، 1056827rs


مشاهده مقاله
142
دانلود
10
تاریخ دریافت
۰۷ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۷ تیر ۱۴۰۱