دوره 3، شماره 11، زمستان 99، صفحات 5 - 1
نویسندگان : مهیار انصاری * و محمد‌‌رضا کریم‌‌زاده

چکیده :
امروزه مهندسی ژنتیک کاربرد زیادی در علوم پایه، علوم پزشکی، کشاورزی و زمینه های مرتبط با آن دارد. یکی از مهم ترین ابزارهایی که در مهندسی ژنتیک استفاده می شود، سیستم CRISPR است. این سیستم به دلیل سرعت بالا و هزینه ی کم نسبت با سایر روش‌های دستکاری ژنتیکی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. CRISPR ، یک سیستم ایمنی تطبیقی در باکتری ها مقابل عوامل بیگانه خارجی می‌باشد. که محققان با استفاده از این ویژگی و گسترش آن ابزاری را برای دستکاری ژنومی ایجاد کرده‌اند. تعدادی از مهارگر‌های طبیعی برای سیستم کریسپر وجود دارد که به آنها آنتی کریسپر (acr) میگویند . این مهار‌گر‌ها می‌توانند باعث افزایش‌ اختصاصیت CRISPR در زمینه‌ی دستکاری ژنوم شود. برای مثال می‌تواننذ منجر محدود شدن اثر off target که بوسیله آنزیم cas9 بوجود می آید، گردند. از همین رو بررسی جایگاه acr ها اهمیت زیادی دارد.

کلمات کلیدی :
کریسپر، آنتی کریسپر، مهندسی ژنتیک، cas ، پروتئین