دوره 2، شماره 6، پاییز 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : مهرنوش جمشیدی * و مصطفی عادلی زاده و احمد یاری

چکیده :
مقدمه و هدف: با وجود پیشرفت در حوزه ایمنی در دهه‌های اخیر، حوادث و آسیب‌ها هنوز هم در شرکت‌های دارویی اتفاق میافتد؛ بنابراین به‌کارگیری روش‌های پیشگیرانه ارزیابی ریسک در یک سیستم جهت حفظ و ارتقای بهداشت و ایمنی محیط کار ضروری می‌باشد. هدف از این مطالعه مقایسه طرح واکنش در شرایط اضطراری، در بخش‌های انبار، آزمایشگاه، تحقیق و توسعه،HSE، آشپزخانه، اداری، فنی و مهندسی شامل مکانیک، برق، ساخت، تأسیسات و پیمانکاران در شرکت پارس‌دارو با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی ریسک می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این راستا تکنیک FMEA و Bow Tie XP طی مراحل انجام به کار گرفته شدند.ابتدا خطرات در فرایند بخش‌های مختلف با استفاده از تکنیک FMEA مورد شناسایی قرارگرفته و پس از رتبه‌بندی ریسک‌های موجود، بر اساس شدت پیامدهای ناشی از بالفعل شدن خطرات، پس از محاسبه RPM و نیز با توجه به دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری، با در نظر گرفتن RPM بالای 300 شامل بخش‌های انبار و آزمایشگاه، ریسک‌های بالا و نامطلوب وارد نرم‌افزار Bow Tie گردید. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از روش FMEA نمایانگر کارایی بالای این روش در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرایند مربوطه می‌باشد. همچنین اقدامات کنترلی موجود در طی فرایند مربوطه موردمطالعه کافی نبوده و نیاز به انجام اقدامات اصلاحی نظیر طراحی مجدد سیستم‌های ایمنی در قسمت‌های انبار وجود داشته و در بخش آزمایشگاه تغییر در برخی از رویه‌های کاری ضروری می‌باشد. بحث: نتایج حاصل از تحلیل ریسک‌هایی با RPN بالاتر از 300 با استفاده از روش Bowtie XP حاکی از کارائی بالای این روش در تحلیل خطرات و ریسک‌ها به جهت ارائه یک تحلیل روشن و قابل‌فهم برای همگان در اقدامات پیشگیرانه واکنشی مطلوب دارد. نتیجه‌گیری: استفاده از روش تلفیقی در شناسایی خطرات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها بیانگر اثربخشی این دو روش در کنار یکدیگر بوده که با انتخاب روش‌های مناسب و هم‌پوشانی نقاط قوت و ضعف می‌تواند نیل به نتایج نهایی مطلوب در ارزیابی ریسک را باعث گردد.

کلمات کلیدی :
واکنش در شرایط اضطراری،FMEA،Bow-Tie XP، پارس‌دارو