دوره 1، شماره 3، اسفند 1397، صفحات 0 - 0
نویسندگان : بهاره عابد *

چکیده :
فرا اطمینانی مدیریت از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های مدیران اجرایی است که بر نحوه‌ی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سیاست های تقسیم سود موثر است. هنگام کاهش فروش، مدیران فرا اطمینان، به توانایی‌های خود برای بازگرداندن فروش به سطح قبلی، اعتماد کاذب دارند. از این رو، تمایل بیشتری برای برآورد بیش از حد فروش در آینده‌ای نزدیک خواهند داشت. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فرا‌ اطمینانی مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها و اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی در 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ زمانی 1387 تا 1396 می پردازد. یافته‌های پژوهش نشان‌گر عدم تاثیر فرا اطمینانی مدیریت (معیار رشد دارایی‌ها و مخارج سرمایه‌ای) بر چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش است؛ اما بین فرا اطمینانی مدیریت (معیار رشد دارایی) و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه مثبت معناداری یافت شده است و تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته منفی و معنادار است.

کلمات کلیدی :
چسبندگی هزینه‌ها، حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاری بیش از حد، فرا اطمینانی مدیریت، هزینه‌های اداری و فروش