دوره 2، شماره 5، تابستان 98، صفحات 60 - 69
نویسندگان : مهرنوش جمشیدی * و ،دکتر مصطفی عادلی زاده

چکیده :
زمینه و هدف: پسماندهای بیمارستانی حاوی مقادیر زیادی از عوامل بیماریزای واگیر میباشند و تماس افراد مستعد با آنها می تواند موجب ایجاد بیماری های عفونی گردد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت مدیریت مواد زائد جامد پسماند های پزشکی با تاکید بر کاهش خطرات زیست محیطی است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی می باشد که با مطالعه کامل منابع ( مقالات، کتب، مجلات و ..) فارسی و انگلیسی در پایگاه های معتبری چون SID, Irandoc,magiran,googlescholar نمایه شده اند،تنظیم و به رشته ی تحریر در آمده است. یافته ها : بررسی مطالعات گذشته در این حوزه نشان میدهد که وجود بیماری های واگیر و انواع میکرو ارگانیسم های بیماری زا در پسماند های پزشکی، تفکیک، جمع آوری و دفن آنها بسیار حائز اهمیت است. مواد زائد پزشکی شامل مواد زائد غیرعفونی، مواد زائد عفونی، مواد زائد خطرناک می باشند. جداسازی، بسته بندی و برچسب گذاری با آرم مخصوص، جمع آوری، حمل و نقل، تصفیه و دفع از مراحل مختلف مدیریت این مواد است. نتیجه گیری : زباله های عفونی، خطرات ناشی از آنها و نحوه برخورد و دفع آنها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. دو مشکل عمده در مدیریت پسماندهای بیمارستانی عبارت است از: ( 1) عدم آگاهی پرسنل و مدیران بیمارستان درمورد معضلات پسماندهای بیمارستانی، ( 2) عدم وجود سرمایه کافی جهت تهیه بی خطرسازها.

کلمات کلیدی :
پسماند پزشکی، مدیریت پسماند، زباله سوز، اتوکلاو