دوره 2، شماره 5، تابستان 98، صفحات 16 - 24
نویسندگان : علی ثامری پور و رضا شکری الوار و رضا علی زاده *

چکیده :
در این مقاله می‌خواهیم خواص طیفی عملگر دیفرانسیل بیضوی غیر خودالحاق که در فضای با شرایط مرزی دیریکله تعریف شده است را بررسی کنیم. که یک تابع ماتریسی است و در این‌جا فرض می‌کنیم که ماتریس دارای مقدار ویژه دوبه‌دو متمایز مانند در صفحه مختلط می‌باشد. و و این مقادیر ویژه دارای مکان های متفاوت در صفحه مختلط نسبت به قطاع هستند و که . در این مقاله می‌خواهیم حلال را تخمین بزنیم و نحوه توزیع مقادیر ویژه این عملگر را با کمک فرمول ویل بررسی نماییم.

کلمات کلیدی :
عملگر دیفرانسیلی غیرخودالحاق ، طیف عملگر، حلال عملگر