دوره 5، شماره 17، تابستان 1401، صفحات 27 - 47
نویسندگان : سارا سارونی * و محمدرضا تقوا و کامران فیضی

چکیده :
موفقیت سازمان ها در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع بنگاه، در گرو انتخاب سیستمی است که بیشترین همسویی را با فرهنگ، اهداف، زیرساخت موجود و نیازمندی های آن سازمان داشته باشد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای در شرکت گروه فولاد الماسان می باشد. این پژوهش از جنبه هدف کاربردی بوده و از جنبه گردآوری اطلاعات، توصیفی و با رویکرد پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری اظلاعات توصیفی و معیارهای تاثیرگذار، از مطالعات میدانی و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، کمک گرفته شد. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه استفاده شد که پرسشنامه اول به منظور تعیین درجه اهمیت و انتخاب معیارها و پرسشنامه دوم به منظور انجام مقایسات زوجی در اختیار خبرگان موضوع قرار گرفت. پرسشنامه اول در بین 25 خبره از متخصصین و مشاوران صنایع فولاد توزیع شد که در نهایت 22 خبره در پاسخگویی آن همکاری نمودند. پرسشنامه دوم که به منظور انجام مقایسات زوجی تدوین شده بود، در بین 20 نفر از متخصصان و مشاوران صنایع فولاد که با توجه به تجربه آن ها در زمینه صنعت فولاد، سیستم های اطلاعاتی بکار رفته در این صنعت و همچنین نیازمندی های موجود، می توانستند مقایسات مناسبی میان هر یک از گزینه های محتمل صورت دهند، قرار گرفت.در پاسخگویی به پرسشنامه دوم ، 16 خبره همکاری نمودند و درنهایت به کمک روش فرایند تحلیل شبکه ای، وزن مربوط به معیارها، زیرمعیارها و همچنین گزینه های موجود استخراج گردید و در نتیجه نهایی، محصول شرکت " برنامه ریزی منابع سازمان کرانه" برای پیاده سازی در شرکت نمونه فولاد پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی :
سیستم های اطلاعاتی، برنامه ریزی منابع سازمان، عوامل کلیدی موفقیت، ANP


مشاهده مقاله
194
دانلود
17
تاریخ دریافت
۰۵ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۳ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱