دوره 2، شماره 4، بهار 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : حسین اصغرپورعلمداری و کوروش فتاحی و محمد ربیعی

چکیده :
در حال حاضر، شبکه‌های قدرت از قابلیت ذخیره‌سازی ناچیزی برخوردار هستند و به همین دلیل، استفاده از ظرفیت خودرو برقی در جهت اهداف شبکه¬های توزیع، توجه بسیاری از بهره‌برداران و برنامه ریزان را به خود جلب نموده که می¬توان با تجمیع باتری‌های تک‌تک خودروهای موجود در یک پارکینگ شهری، ظرفیت ذخیره‌سازی قابل‌ملاحظه‌ای را حاصل نمود که از دید شبکه به‌عنوان یک منبع ذخیره‌سازی واحد و یکپارچه، مورداستفاده قرار گیرد. از آنجایی که این خودروها در شبکه با دو کاربری بار الکتریکی و منبع تولید توان ایفای نقش می¬کنند بنابراین نقش به سزایی در بهره¬برداری از یک شبکه توزیع دارند. از این¬رو در این مقاله به جایابی و تعیین ظرفیت بهینه پارکینگ این خودروها در یک شبکه¬ی توزیع با هدف بهبود تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش پایداری ولتاژ پرداخته می¬شود. نتایج حاصل از شبیه¬سازی حاکی از دقت و کارآمدی روش پیشنهادی در تعیین مکان و ظرفیت بهینه این منابع است.

کلمات کلیدی :
پارکینگ خوردرو برقی، جایابی بهینه، کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، پایداری ولتاژ