دوره 5، شماره 16، بهار 1401، صفحات 17 - 11
نویسندگان : ایمان شفیعی نژاد * و شراره قاسمی و کامران تقوی

چکیده :
هوش مصنوعی مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. لذا در اين مقاله به بررسی الگوريتم و کاربرد آن در رفتارهای طبيعت و گياهان پرداخته شده است. امروزه در هوش مصنوعی استفاده فراوانی از الگويتم های الهام گرفته شده از طبيعت صورت می گيرد. از آنجا که طبيعت دارای رفتاری بهينه است، روش های بهينه سازی فرا ابتکاری از شبيه سازی طبيعت و گياهان استخراج شده است و کاربرد گستره ای در هوش مصونوعی پيدا کرده است. لذا مقاله حاضر به بررسی ترويجی الگوریتم های زیستی و مبتنی بر گیاهان در هوش مصنوعی و روش های بهینه سازی پرداخته است.

کلمات کلیدی :
الگوریتم زیستی، هوش مصنوعی، الگوریتم زنبورعسل، الگوریتم رشد گیاهان، بهینه سازی