دوره 4، شماره 14، پاییز 1400، صفحات 1 - 11
نویسندگان : مهلا شاه بخش * و پرهام مستوفی

چکیده :
كاربرد روش هاي احتمالاتي در عملیات مهندسي این است که در زماني که متغيرهاي با كاراكتر تصادفي در مدل محاسباتي وارد شوند این روش ها قادر به حل وظایف هستند. روشی که جدیا ایجاد شده است همان محاسبه احتمالی بهینه سازی مستقیم - DOProC بوده و یک روش بسیار موثر برای یک خط از وظایف با توجه به زمان محاسبات، یا دقت راه حل است. روش محاسباتی از هیچ تکنیک شبیه سازی استفاده نمی کنند و صرفا عددی هستند. الگوریتم توصیف شده در برنامه های متعددی که به صورت موفقیت آمیزی در راه حل های وظایف احتمالاتی و ارزیابی قابلیت اطمینان احتمالی استفاده می شوند، مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
محاسبات احتمالی بهینه سازی مستقیم، روش های احتمالی، ارزیابی قابلیت اطمینان، متغیر تصادفی، احتمال شکست


مشاهده مقاله
357
دانلود
3
تاریخ دریافت
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ مهر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۰ آبان ۱۴۰۰