دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحات 66 - 78
نویسندگان : سعید شعوری *

چکیده :
انرژی برق امروزه به عنوان يكي از اركان مهم رشد و توسعه اقتصادي بشمار مي رود. مطالعات تقاضای برق و تغییرات زمانی آن، یک بخش مهم و لازم الاجرا در فرآیند برنامه ریزی در زمینه توسعه سیستم انرژی می باشد. در دهه اخير مطالعات گسترده اي در كشور هاي مختلف به منظور برآورد و پیش بینی تقاضاي برق در بخش¬هاي مختلف اقتصاد صورت گرفته است. در این مقاله با استفاده از از روش ARDL و در بازه زمانی 1362 تا 1391، تقاضای برق در بخش کشاورزی کشور ایران برآورد شده است. توابع برآورد شده حاکی از آن است که کلیه کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع از لحاظ آماری بی معنی بوده اند. کشش درآمدی در بخش کشاورزی کوچکتر از یک بوده که بیانگر ضروری بودن کالای برق می باشد. همچنین کشش های قیمتی در این بخش کوچکتر از یک می باشد که این مسئله به دلیل یارانه ای بودن برق و متعاقباً پایین بودن قیمت برق می¬باشد که سبب گردیده قیمت برق تاثیر کمی بر روی تقاضای برق در این دو بخش داشته باشد. با استفاده از اطلاعات تخمین زده شده، همگرایی بلندمدت متغیرهای الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی از طریق آزمون همگرایی بلندمدت انجام شده که وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو را رد می کند.

کلمات کلیدی :
تقاضای برق، ارزش افزوده، مدل ARDL، بخش کشاورزی