دوره 4، شماره 15، زمستان 1400، صفحات 1 - 10
نویسندگان : آرزو رمضانپور مقدم * و مجید سنایی

چکیده :
گردشگری پدیده است که نمی توان آن را نادیده گرفت؛ بلکه باید به عنوان پدیده ای که وجود دارد به آن نگریست. همه ساله میلیونها نفر به سفر می روند و کسی نمی تواند آنها را از سفری باز دارد، آنها خواهند آمد، پس می توان از این حرکت به عنوان منبعی برای توسعه شهری استفاده شود. اهمیت گردشگری به عنوان پدیده ای نوین از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی قابل بحث و بررسی است. در شهرهای ساحلی ایران، حیات شهر مرهون دریا است و زندگی مردم با دریا عجین شده است. سواحل بخشی از هویت اکولوژیک شهرهای حاشیه دریا به شمار می آید و در سازمان فضایی، بصری و کالبدی شهر به عنوان عنصری شاخص و موثر خود را نشان می دهند. همچنین با توجه به نقش گردشگری شهرهای ساحلی، توسعه و زیباسازی فضای ساحلی جز مهمترین برنامه های توسعه شهری این مناطق به شمار می رود. هدف کلی این مقاله ارزیابی شاخص های توسعه گردشگری شهر چابکسر بر اساس شاخص های: مفرح بودن، انعطاف پذیری، ایمنی، ارتباط با بافت شهر، دسترسی عمومی می باشد. در این مقاله ما به دنبال ارزیابی تاثیر مدیریت شهری در بهبود وضعیت شاخص های گردشگری و راهکارهای عملی در جهت بهبود وضعیت گردشگری شهر چابکسر و ارائه طرحی مناسب با هدف افزایش سطح خدمات و کیفیت تسهیلات برای گردشگران و ساکنین منطقه ارائه گردد.

کلمات کلیدی :
گردشگری، مدیریت شهری، شاخص های گردشگری، فضای ساحلی، چابکسر


مشاهده مقاله
306
دانلود
9
تاریخ دریافت
۰۴ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۰