دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحات 1 - 13
نویسندگان : بهادر ابول پور و فائزه علیایی پاریزی *

چکیده :
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در بیست سال اخیر ﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن اﻣﺮوزه ﺟﺰ ﻻﯾﻨﻔﮏ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم، اﻋﻢ از ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﯽ ﭘﯽ اس را دارﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ. رﻗﺎﺑﺖ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه در راﺳﺘﺎي ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻮري ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺪون اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اوﺿﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون ﻋﻠﻢ ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺸﺮ در راه ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯽ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در GPS ﺑﻠﺘﺒﻊ آن اﻣﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﺎوﺑﺮي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ را داراﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮري ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺸﺮ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در دﺳﺘﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻏﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در راﺳﺘﺎي ﺻﻨﻌﺖ، ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺠﺎرت، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، .... و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﻫﻨﻮردي ، ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاري ، ﻣﺴﺎﻓﺮت ، ﮐﻮﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ... ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ دارد. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﯾﻠﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاري و ﮐﻨﺘﺮل از ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ اي اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در آن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻫﻮاﻓﻀﺎ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ داده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﺎرﺑﺮدي را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد.

کلمات کلیدی :
جی پی اس، سامانه موقعیت یاب جهانی، گوشی هوشمند، حسگر، علم هوافضا