دوره 5، شماره 17، تابستان 1401، صفحات 14 - 26
نویسندگان : رسول کافی موسوی *

چکیده :
در این مقاله روی اثر متر ساساکی بر فضاهای تانژانت کره کار خواهد شد، به این صورت که برای یک خمینه ریمانی M بعضی خواص انحنای کلاف کروی مماسی T_r M را که با متر القایی ساساکی(Sasaki Metric) تجهیز شده است بررسی می نماییم. این بررسی بازای مقادیر به اندازه کافی کوچک و به اندازه کافی بزرگ r>0 ، شعاع کره های مماسی، صورت خواهد گرفت.

کلمات کلیدی :
خمینه ریمانی، فضای تانژانت مماسی، کلاف کروی، متر ساساکی، الصاق لوی چیویتا، میدان برداری افقی و قائم، بالابری افقی، قائم و مماسی، انحنای مقطعی، ریچی و عددی، دو-صفحه مماسی.


مشاهده مقاله
186
دانلود
14
تاریخ دریافت
۱۹ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱