دوره 5، شماره 16، بهار 1401، صفحات 31 - 18
نویسندگان : کوثر مرادی *

چکیده :
سرطان زایی شامل مجموعه ای از رویدادها است که اغلب با از دست دادن کنترل رشد سلول ها به دلیل جهش های انباشته شروع می شود و منجر به تکثیر کنترل نشده می شود. در سالهای اخیر، محققان سرطان برای طراحی درمان جدید به منظور از بین بردن سرطان، مدل سلولهای بنیادی سرطانی(سلولهای بنیادی سرطانی) را انتخاب کردند سلول های بنیادی سرطانی زیرجمعیتی از سلول های توموری هستند که می توانند باعث شروع تومور شوند و می توانند باعث عود شوند. در زمان شروع تومور، سلول های بنیادی سرطانی از سلولهای تمایز یافته یا سلولهای بنیادی ساکن بافت بالغ نشأت می گیرند. مقاله حاضر، نقش سلولهای بنیادی سرطانیرا در شروع، پیشرفت و متاستاز با تمرکز بر تنظیم کننده های سلولی و مولکولی که بر تغییرات فنوتیپی و رفتار آنها در مراحل مختلف پیشرفت سرطان تأثیر می گذارد، را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داد که تومورها از انواع مختلف سلول های سرطانی تشکیل شده اند که به ناهمگونی تومور کمک میکنند. در بین این جمعیت از سلول ها، سلول های بنیادی سرطانی نقش مهمی در شروع و پیشرفت سرطان ایفا می کنند.

کلمات کلیدی :
سلولهای بنیادی سرطانی، سرطان زایی، تومور