دوره 5، شماره 16، بهار 1401، صفحات 1 - 10
نویسندگان : پیمان چاه شوری *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي ريسک بیولوژیکی و شیمیایی در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد انجام گرفته است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردي و از نوع پژوهش هاي توصیفی - پیمایشی مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر کليه کارکنان بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید و کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشند(حدودا 250 نفر) که از بین آنان تعداد 145 نفر بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد.در این تحقیق جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتايج داده‌ها توسط نرم‌افزار اس پی اس اس تحليل شدند. به طور كلي در سطح آمار توصيفي از شاخص هايي همچون جداول توزيع فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد، و در سطح آمار استنباطي از آزمون هايي همچون آزمون تی تک گروهی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین به دست آمده برای ریسک بیولوژيکی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید بیشتر از مقدار نقطه آزمون (میانگین 3) می باشد(4.329). لذا میزان ریسک بیولوژيکی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید در سطح مطلوبی نمی باشد. همچنین بر اساس نتایج میزان ریسک شیمیایی، سطح نامطلوب می باشد.

کلمات کلیدی :
ریسک بیولوژیکی، ریسک شیمیایی، بخش عملیاتی، پتروشیمی مروارید


مشاهده مقاله
170
دانلود
11
تاریخ دریافت
۲۲ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۷ خرداد ۱۴۰۱