دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحات 79 - 88
نویسندگان : مریم شکوهی *

چکیده :
در جامعه‌ی کنونی، معلولان درصدی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، که متاسفانه به دلیل ناتوانی‌های خود و نامناسب بودن فضای شهری برای آنها، منزوی شده و یا نیازمند کمک افراد دیگر هستند. ایجاد و راه‌اندازی یک شهر که تمام امور آن به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد، نه تنها کمکی است تا معلولین و ناتوانان جسمی را در مرحله استفاده از خدمات و امکانات شهر، در حدی برابر با افراد عادی قرار دهد، بلکه می‌تواند در جهت توسعه و همچنین صرفه‌جویی اقتصادی کشور نیز موثر باشد. در اين مقاله، مروری کوتاه در مورد چگونگی راه‌اندازی شهر الکترونیکی و نیازمندی‌های مربوطه‌ی آن، نتايج و اثرات راه‌اندازي يك شهر الکترونیکی بر زندگی معلولان و ناتوانان جسمی به عنوان یک شهروند الکترونیکی و اثرات آن بر اقتصاد کشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی :
شهر الکترونیکی، معلولان و ناتوانان جسمی، امکانات شهری، اقتصاد کشور، زیرساخت شهر الکترونیکی