دوره 4، شماره 13، تابستان 1400، صفحات 96 - 88
نویسندگان : فاطمه همتی نژاد * و علیرضا مقدسی

چکیده :
انقلاب صنعتی چهارم- انقلاب ارتباطات - با برقراری ارتباط میان انسان و ماشین، یک‌بار دیگر جهان را دگرگون می‌کند؛ این انقلاب با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، ماشین‌ها را به یکدیگر و به انسان‌ها متصل می‌کند و مجموعه واحدی را به وجود می‌آورد.(1) از ابتدای تاریخ، رؤیای رویین‌تن شدن و داشتن قدرت فراانسانی ذهن بشر را همواره تسخیر کرده است(2) و این امر باعث شده است تا در ترسیم آینده، ماشین بعنوان تصمیم یار انسان، خود اختیار دار انسان می شود؛ بنابراین نباید از آسیب های پیشرفت فناوری بدون توجه به اخلاق و قدرت بازدارندگی در پیامدهای انقلاب صنعتی چهارم نظیر سرعت بی حد و حصر آدمی در ایجاد بحران های اخلاقی و در هم نوردیدن حریم خصوصی افراد، افکار و ارتباطات انسانی غافل ماند. لذا افزودن بعد اخلاقی به ماشین ها و تست تورینگ اخلاق از مواردی است که این مقاله با آسیب شناسی این مقوله به ارائه آن بعنوان راهکار دست یافت.

کلمات کلیدی :
انسان، ماشین، اخلاق، فناوری، تست تورینگ اخلاقی، سبک زندگی، کامپیوتر، مصنوعی