دوره 3، شماره 8، بهار 99، صفحات 13 - 27
نویسندگان : سید محمدرضا حسینی علی آباد * و محمد علی محمدپور تواسانی و علیرضا ابراهیمی و فرید حمزه ای

چکیده :
در این پژوهش، قطعه ای به نام بلوکه سیلندر جهت تحلیل انتخاب شد. مقدار جابجایی، تنش و کرنش با مش مربعی و مثلثی در سیلندر1 تا 4 نیز بدست آمده است و طبق جواب های بدست آمده از نرم افزار آباکوس، بیشترین میزان آسیب در بلوکه سیلندر، در نواحی بین سیلندر ها بوده که بیشترین آمار خرابی در بلوکه را نشان می دهد که روغن سوزی، ورود آب به محفظه احتراق، و سوختن واشر سر سیلندر را نیز با خود به همراه دارد.

کلمات کلیدی :
مدلسازی، تحلیل، آباکوس، بلوکه سیلندر، المان محدود