دوره 3، شماره 9، تابستان 99، صفحات 14 - 49
نویسندگان : علی بهنام پور * و محمود گردان

چکیده :
امروزه ساخت شناورهای آلومنیومی، یکی از مهمترین دغدغه های صنعت کشتی سازی بوده که بایستی اصول کامل کنترل کیفیت ساخت در آن رعایت گردد. لذا درنظر گرفتن کلیه فاکتورهای جامع کیفی خاص این سیستم تولیدی خاص، از مهمترین ابزارهای تحقق هدف خود می باشد. در این طرح به دنبال بررسی کیفیت شناورهای آلمینیومی در سه مرحله تأمین مواد و تجهیزات (ورودی)، حین تولید و کنترل کیفیت نهایی محصول و قبل از ورود به انبار هستیم و هدف از روش اجرایی فوق بیان چگونکی نحوه بازرسی و آزمون مواد اولیه (مواد مصرفی) حین فرایند و نهائی درمورد ساخت، مونتاژ و جوش شناور مربوطه و بیان چگونگی نحوه شناسائی و کنترل محصول نامنطبق به منظور جلوگیری از استفاده، نصب و یا تحویل محصولی است که نیازمندی های تعریف شده منطبق نمی باشد. براساس جداول و توابع توزیع نرمال در می یابیم که متغیرهای بزرگی اندازه الکترود،زیاد بودن سرعت حرکت الکترود دارای بشترین توزیع غیرنرمال نتایج کیفی جوش می باشد که بایستی علل دیگر تاثیر گذار بر انها نیز مورد تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی :
شناور آلومنیومی، کنترل کیفیت فرایندی، جوشکاری آلومنیومی، کنترل کیفیت آماری