دوره 2، شماره 6، پاییز 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : حسین ترکمان * و محمد امامی کورنده و مهدی جلالی نژاد

چکیده :
در این تحقیق، سه نمونه سازه 5 و 10 و 15 طبقه فلزی با سيستمهای مهاربندی مختلف انتخاب گرديده و در تمامی حالات تحليل استاتيکی و ديناميکی انجام شده و نتايج بررسی و مقايسه می گردد تا تحليل بهينه و سيستم مهاربندی بهينه در هر حالت مشخص گردد. در تمامی حالات سازه ها به صورت قاب و در شرايط دو بعدی و با اتصالات ساده تير به ستون فرض می گردد. تحليل استاتيکی و ديناميکی در شرايط بدون لحاظ اندرکنش خاک و سازه با استفاده از نرم افزار ETABS2000 انجام می شود. مهاربندها در دو حالت به صورت متقارن و نامتقارن در دهانه ها قرار داده شده است. در اين پژوهش اثرات ثانويه (P-∆)لحاظ گرديده است. تحليل استفاده شده بروي مدلهاي خطي از روش ضرايب بار و مقاومت استفاده شده است. تعداد مدلهاي مدلسازي شده شامل 4 نوع با تعداد طبقات 3، 5، 10 و 15 و دو متغير صلب و اندرکنش خاک و سازه با دو حالت مهاربندی متقارن و نامتقارن انجام شده است که در مجموع برابر 16 مدلسازي صوت گرفته است. فرضياتی همچون تغيير آرايش بادبندی در ارتفاع و اصلاحاتی در اتصالات بادبندی و تاثير آن بر عملکرد بادبند با استفاده از روش عددی المان محدود و نرم افزار ANSYS ارزيابی می گردد.

کلمات کلیدی :
ضریب رفتار، ساختمان های فولادی، جانمایی، بادبند، اندرکنش خاک و سازه