دوره 3، شماره 10، پاییز 99، صفحات 47 - 30
نویسندگان : حسین ترکمان * و محمد امامی کورنده و مهدی جلالی نژاد

چکیده :
تحليل اندر کنش خاک و سازه از مواردی نيست که در آيين نامه ها به روشنی به آن پرداخته شده باشد . در اين خصوص علل زيادی وجود دارد که مهمترين آن عدم شناخت دقيق اين پديده و مدلسازی صحيح آن است . در این تحقیق، سه نمونه سازه 5 و 10 و 15 طبقه فلزی با سيستمهای مهاربندی مختلف انتخاب گرديده و در تمامی حالات تحليل استاتيکی و ديناميکی انجام شده و نتايج بررسی و مقايسه می گردد تا تحليل بهينه و سيستم مهاربندی بهينه در هر حالت مشخص گردد . در تمامی حالات سازه ها به صورت قاب و در شرايط دو بعدی و با اتصالات ساده تير به ستون فرض می گردد. تحليل استاتيکی و ديناميکی در شرايط بدون لحاظ اندرکنش خاک و سازه با استفاده از نرم افزار ETABS2000 انجام می شود. فرضياتی همچون تغيير آرايش بادبندی در ارتفاع و اصلاحاتی در اتصالات بادبندی و تاثير آن بر عملکرد بادبند با استفاده از روش عددی المان محدود و نرم افزار ANSYS ارزيابی می گردد. سطوح اندرکنش و پارامترهای آن در تحليل اندر کنش لحاظ می شود. همانطور که انتظار می رفت با لحاظ کردن اثر اندر کنش خاک و سازه تغيير مکان جانبی و نيروی طراحی بادبند و ستون ها به ميزانی بسيار چشمگير کاهش يافته است و سازه اقتصادی تر شده است. از طرفی اختلافی بين نتايج نيروهای ستون و بادبند در حالت لحاظ کردن اثر اندر کنش خاک و سازه برای زمين تيپ 1 و 4 مشاهده نمی شود. لذا اثرات سودمند لحاظ کردن اين اثر برای سازه های کوتاه و متوسط و بلند ديده می شود.

کلمات کلیدی :
مدل سازی، اندرکنش خاک و سازه، تنش، بادبند