دوره 2، شماره 5، تابستان 98، صفحات 40 - 59
نویسندگان : منصوره سادات موسوی * و حسین جعفر کریمی

چکیده :
اثر انگشت انسان دارای قابلیت های فراوانی است و استفاده از آن در سیستم های بیومتریک روز به روز گسترده تر می شود چرا که نمونه برداری از آن راحت و دسترسی به آن سریع می باشد. همچنین احتمال دستکاری شدن و صدمه دیدن نمونه های آن بسیار کم است. در این تحقیق، به ارائه روشی مبتنی بر تکنیک‌ های داده کاوی پرداخته شده است و هدف از آن تشخیص اثر انگشت تقلبی از اثر انگشت زنده در سیستم های احراز هویت با دقت بالا می باشد. علاوه بر تشخیص تقلب به بررسی نوع مواد تقلبی که در ساخت اثر انگشت از آن استفاده شده است، پرداخته شد. تا بر اساس نوع مواد، ارزیابی های لازم صورت گیرد و به کشف دانش در خصوص حساسیت حس گر ها نسبت به نوع مواد تقلب رسید. مواد استفاده شده در این پژوهش شامل ژلاتین، اکو فلکس، چسب چوب و لاتکس میباشد. مراحل مورد بررسی در این تحقیق به شرح ذیل است: در مرحله استخراج ویژگی از روشهای آماری مرتبه اول بر روی هیستوگرام تصویر استفاده شد. سپس برای طبقه بندی از الگو ریتم ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم بهره گرفته شد. در مرحله آخر ، با استفاده از نرم افزار Rapid Miner و پایگاه داده Livdet2015، داده کاوی بر روی اثر انگشتها صورت پذیرفت .با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق اثر انگشت های تقلبی که با ژلاتین ساخته شده بود ، دارای کمترین میزان خطا و چسب چوب دارای بیشترین خطا، در طبقه بندی عنوان شد.

کلمات کلیدی :
درخت تصمیم، بیومتریک، اثر انگشت، ماشین بردار پشتیبان.