دوره 3، شماره 8، بهار 99، صفحات 55 - 67
نویسندگان : مهدی مرادی * و حسام طایفه رحیمی

چکیده :
در ساختمان‌ها معمولا به دلیل مسائل معماری و تأسیساتی ممکن است در دیوارهای برشی نیاز به تعبیه بازشو باشد. بازشـــدگی در دیوار برشـی بر رفتار لرزهای آن تـأثیر می‌گذارد. براي طراحي مناطق ناپيوسته‌ي سازه‌اي مثل دیوارهای برشی با بازشو، فرض اصلي تئوري خمش قابل اعمال نيست و روش‌های معمول آئین‌نامه‌ای نمی‌توانند برای آن ها استفاده شوند. برای طراحی چنین سازه هایی روش بست و بند مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در طراحي سازه‌ها به روش بست و بند انتخاب مدلي خرپايي منطبق بر نواحي واقعي تنش يکي از مشکلات اصلي است. در این پژوهش براي رفع اين مشکل روش بهينه‌سازي همگن کامل براي بدست آوردن مدل خرپايي بررسي شد. براي بررسي اين روش بهينه‌سازي پنج نمونه طراحی و‌ مدل سازی شدند. سپس نتایج این نمونه ها با نتایج دیگر پژوهش های مشابه مقایسه شد. روش بهینه‌سازی همگن کامل توانست به خوبی به حداقل سازی مقدار فولاد مصرفی در دیوارهای برشی با بازشو کمک کند. نمونه‌های طراحی شده بر اساس این روش توانستند با تحمل بار نهایی قابل قبول و بیشتر از بار طراحی، حداقل وزن میلگرد را نسبت به دیگر نمونه‌های برگرفته از مطالعات گذشته داشته باشند.

کلمات کلیدی :
بتن مسلح، دیوار برشی، بازشو، بهینه‌سازی همگن کامل