دوره 4، شماره 14، پاییز 1400، صفحات 37 - 24
نویسندگان : حسن میهن پرست * و سجاد افشاری

چکیده :
با توجه به اهميت سلامتي کارکنان صنایع نفت و گاز و تأثیر نوبت كاري بر عملكرد شغلي از يك سو و نقش ویژگی های شخصیتی از سوی دیگر، این پژوهش به بررسی اثرات نوبت کاری بر میزان عملکرد و ویژگی¬های شخصیتی کارکنان پروژه های اقماری (مطالعه موردی کارکنان شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO در پروژه میدان نفتی آذر واقع در استان ایلام شهرستان مهران) و ارائه راهکارهاي مناسب براي نظام نوبت کاري بهينه می پردازد. پژوهش حاضر توصيفي، مقطعي و كاربردي و از حيث ارتباط بين متغيرهاي پژوهش از نوع علمي است. که پرسشنامه های عملکرد کارکنان و ویژگی های شخصیتی باس و همکاران (1975) استفاده شد پس از تأييد روايي و پايايي (آلفا كرونباخ84/0) بين 259 نفر شامل نیروهای ستادی و راه انداز (77 نفر) و نیروهای بهره برداری یا اجرایی (182 نفر) از پرسنل مشغول به کار در پروژه اقماری این شرکت بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای توزيع شد. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي نتایج نشان داد که 44/36 درصد از کارگران شرکت کننده در مطالعه شخصیت منصف و 63/18 درصد درون گرا بودند. نتایج نشان داد که نوبت کاری بر شخصیت و ویژگی های شخصیتی کارکنان پروژه های اقماری تاثیر گذار است و در این تاثیرگذاری بین شخصیت نیروهای ستادی و اجرایی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین تفاوت بین میانگین رتبه شخصیت ها برای شخصیت منصف و جسور تفاوت چشم گیری مشاهده نشده، اما برای شخصیت های تصویر گر و درونگرا تفاوت چشمگیری مشاهده شد و تفاوت زیادی بین میانگین عملکرد کارکنان نیروهای ستادی و اجرایی آنها وجود ندارد. پیشنهاد میشود برنامه ریزی مطابق با استانداردهای ساعت کاری و اجتناب از اضافه کاری به خصوص در نیروهایی که سابقه کار بیشتری دارند، می تواند از عوارض شدید نوبت کاری پیشگیری کرد.

کلمات کلیدی :
نوبت کاری، ویژگی های شخصیتی، عملکرد شغلی، شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت