دوره 4، شماره 15، زمستان 1400، صفحات 57 - 35
نویسندگان : محمدعلی دشتی رحمت آبادی * و رضا ارجمندیان

چکیده :
بتن مصالح برگزیده در صنعت ساختمان وپر مصرف ترین مصالح مصرفی بشر پس از آب به حساب می آیند. در دودهه اخیر تکنولوژی جدیدی به نام تکنولوژی آب مغناطیسی جهت افزایش کارآیی ومقاومت بتن با توجه به مصرف سیمان وآب کم تر مطرح شده است به منظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر کارآیی بتن تر وهمچنین مقاومت فشاری بتن سخت شده، ابتدا آب مغناطیسی توسط دستگاهی که در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفته وسپس با طرح اختلاط های متفاوت ساخته شده است . که در این پروژه به بررسی اثر آب مغناطیسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن می پردازیم. این تحقیق به بررسی تأثیرات استفاده از آب مغناطیس، بر مقاومت فشاری وروانی بتن های کم عیار، معمولی وپر عیار می پردازد. متغییر های این تحقیق شامل شدّت میدان مغناطیسی، ونسبت آب به سیمان در طرح های اختلاط متفاوت می باشند. در انتها نمودارها ورابطه مقاومت فشاری و کارآیی بتن های حاوی آب مغناطیسی با نسبت آب به سیمان ارائه می گردد تمام نمونه های آزمایشگاهی بتن به مدّت 7 و28روز در آب نگهداری شدند ودر این آزمایشها از آب شرب و همچنین از آب یک دور مغناطیسی شده، 5 دقیقه مغناطیسی شده و 15دقیقه مغناطیسی شده استفاده شده است.نتایج حاصل ازپژوهش بیانگر آن است که مقاومت فشاری 28 روزه، نمونه های ساخته شده با آب مغناطیسی در بتن های با عیارکم، متوسط وزیاد به ترتیب در نسبت آب به سیمان 6/0 با افزایش %13، %14 وکاهش 26%میانگین مقاومت فشاری نسبت به آب شرب را نشان داده است.

کلمات کلیدی :
آب مغناطیسی، نسبت آب به سیمان، مقاومت فشاري، بتن معمولی، بتن کم عیارو بتن پر عیار.