دوره 3، شماره 11، زمستان 99، صفحات 46 - 39
نویسندگان : عبدالرازق رؤفی * و محمد حسین محمدی

چکیده :
در مباحث مربوط به تحقیق عملیات، یک فرآیند که در پروگرامینگ خطی شناخته شده است، مسائل ترانسپورتی می باشد. اخیراً، روشهای اوسط و روشهای گوشۀ شمال غرب، روش کمترین هزینه، روش تخمینی ووگل، روش تفاوت از انحراف معیاری و Stepping-stone در دریافت حل مسائل ترانسپورتی استفاده شده اند. بعضی از این روشها، حل محسوس اساسی اولیه ((IBFS و حتی حل بهینه را برای مسئله ترانسپورتی در اختیار قرار می دهند. در مطالعه انجام شده، روش پیشنهادی وریانس برای حل مدل با دیگر روشهای فوق الذکر مقایسه شده و نمایش گرافیکی مقایسوی این روشها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته شده اند.

کلمات کلیدی :
مسئله ترانسپورتی، روش پیشنهادی وریانس، جدول تخصص یافته، حل محسوس اساسی اولیه