دوره 2، شماره 6، پاییز 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : حمیده موسوی و محمدهادی شاهرخ آبادی و حمیدرضا توکلی *

چکیده :
رابط مغز و رایانه (BCI) مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی(EEG) در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه رویکرد ابتکاری بکارگرفته شده تا بتوان سیگنالهای EEG مبتنی بر تصور حرکتی را به دو دسته تصور دست راست و دست چپ دسته بندی کرد. در این راستا ابتدا باندهای مرتبط با تصور حرکتی از سیگنالEEG جدا و با اعمال تابع تبدیل موجک روی آنها ویژگی های آماری و ضرایب اتورگرسیون از آن استخراج شده است. سپس از بین ویژگیهای استخراج شده با روش SFFS بهترین ویژگیها انتخاب و آنها به کلاس بندهایLDA ،KNN ، NB وSVM اعمال کردیم. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کلاس بند SVM با دقت 14/87% نسبت به سایر کلاس بندها از دقت بالاتری برخوردار است.

کلمات کلیدی :
BCI، EEG ، تصور حرکتی ، تبدیل موجک ، اتورگرسیون، SFFS ،SVM