دوره 2، شماره 7، زمستان 98، صفحات 53 - 66
نویسندگان : فاطمه فرهت نیا و محمدرضا مقومی *

چکیده :
یکی از روش های متداول در صنایع فلزی که همواره در تولید انبوه صنایع مادر استفاده می شود، نوردکاری می باشد. هرچند این فرایند تولید قدمت زیادی دارد، اما امروزه هم در ساخت و تولید و هم از نظر شکل دهی فلزات جایگاه بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است. مهم ترین موضوع نورد (گرم و سرد)، تنش ها و کرنش های اعمالی و عملیات سخت کاری روی قطعات تولیدی می باشد. در تحلیل تنش و کرنش ساختار داخلی قطعات پیش و پس از عملیات نورد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین امروزه برای تحلیل بهتر از ابزارهای شبیه سازی استفاده خوبی می شود. در این مقاله؛ ضمن بررسی روابط مهندسی نورد، با شبیه سازی نورد گرم یک شمش فولادی، به تحلیل کرنش و تنش اعمالی پرداخته می شود. نتایج به دست آمده از مانیتورینگ فرایند تولید نورد گرم مطابقت خوبی با محاسبات مهندسی نورد دارد.

کلمات کلیدی :
نوردگرم، شبیه سازی، کرنش، تنش.